Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – DE LIEVE LEEFSTIJL

Artikel 1 Definities

 1. De Lieve Leefstijl, te Steenbergen, KvK-nummer 75406977, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor andere producten of diensten, tenzij anders vermeld.
 3. Indien het aanbod wordt aanvaard en online wordt aangeschaft, verkrijgt klant direct toegang tot zijn aankoop.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten staan vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. Met de aankoop van een cursus, losse coachingsessie of coachingstraject ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus, coachingsessie of coachingstraject wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de diensten van dienstverlener.
 4. Klant verkrijgt pas toegang tot de aankoop na volledige betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij er wordt betaald in termijnen.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de prijzen gedurende het jaar te wijzigen.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde.

Artikel 7 Inhoud cursus en coachingstraject

 1. De cursusduur varieert en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd.
 2. Klant behoudt levenslang, maar tenminste zo lang De Lieve Leefstijl bestaat, toegang tot de inhoud van de cursus.
 3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.
 4. De duur van het coachingstraject bedraagt 6 maanden, maar kan in overleg worden verlengd. 5. Bij afname van het coachingstraject ontvangt de klant toegang tot de online leeromgeving, die naar verwachting in kwartaal 4 van 2022 online komt.

Artikel 8 Inloggegevens online leeromgeving + community

 1. De inloggegevens van de online leeromgeving mogen niet worden gedeeld met derden. Iedere deelnemer aan de online cursus dient zijn/haar eigen inloggegevens te hebben. Je mag de cursus dus niet delen met andere mensen.
 2. Per aangekochte cursus kun je met één Instagram account deelnemen in het besloten account op Instagram.
 3. Per aangekochte cursus kun je met één account deelnemen aan de live sessies die worden gegeven.
 4. Vernemen wij dat de cursus of inloggegevens toch gedeeld worden met derden, dan wordt je de toegang tot de cursus en online community ontzegd.

 

Artikel 9 Niet goed, geld terug garantie

 1. Gedurende een periode van 30 dagen, ingaande vanaf het moment van de eerste betaling, geldt er een niet goed, geld terug garantie.
 2. Klant kan aanspraak maken op deze garantie als aan de voorwaarden uit lid 3 van dit artikel is voldaan.
 3. Klant heeft (1) de videolessen doorlopen, (2) de werkboeken en worksheets uitgebreid ingevuld en (3) actief deelgenomen in de bijbehorende community.
 4. Klant dient aan te kunnen tonen dat er actief is deelgenomen aan de cursus en community.

 

Artikel 10 Annulering

 1. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van de online content te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
 2. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan dienstverlener.
 3. Klant ontvangt direct na aankoop toegang tot de cursus. De diensten van dienstverlener zijn zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren. Als de cursus niet goed genoeg wordt geacht door de klant, heeft de klant volgens artikel 9 recht op de Niet goed, geld terug garantie.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan in de cursus.
 4. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener in rekening is gebracht aan klant.
 5. De klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 12 Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten en goederen binnen 14 kalenderdagen schriftelijk kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar binnen 14 dagen op klachten te reageren.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Klant kan, indien noodzakelijk, gebruik maken van de klachtenregeling waarbij Dienstverlener is aangesloten volgens de normen van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) en de Wet Toelating op Zorgaanbieders (Wtza).

 

Artikel 13 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
 2. Beeldmateriaal uit de cursus mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Het is klant tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder templates en handleidingen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
 4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht van dienstverlener. Dienstverlener is in een dusdanig geval gerechtigd klant te factureren.

 

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Dienstverlener geeft geen garanties tot verbetering prestaties of winst uit campagnes. Dienstverlener doet haar uiterste best een scala aan suggesties te bieden, maar is niet aansprakelijk voor het eindresultaat.
 3. Doordat de diensten van dienstverlener deels online worden gegeven, kan zij niet garanderen dat haar diensten te allen tijde overal beschikbaar zijn.
 4. Tijdens een online cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten community. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
 5. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

 

Artikel 15 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen enkel worden beslechtigd in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.